<p><a href="/uploader/2017年东莞市高技能公共实训中心部门决算.pdf">附件：2017年东莞市高技能公共实训中心部门决算报告</a></p>

<p><a href="/uploader/附件1：专用设备__教学设备绩效自评基础信息表.xls">附件1：专用设备__教学设备绩效自评基础信息表</a></p>

<p><a href="/uploader/附件2：专用设备运行维护经费绩效自评基础信息表.xls">附件2：专用设备运行维护经费绩效自评基础信息表</a></p>

<p>&nbsp;</p>
